Pages

సాధించెనే ఓ మనసా

Thursday, 25 August 2011

సాహిత్యం - త్యాగరాజ


సాధించెనే ఓ మనసా ।
బోధించిన సన్మార్గవసనముల బొంకు జేసి తా బట్టినపట్టు ॥

సమయానికి తగు మాటలాడెనే ॥

దేవకీవసుదేవులనేగించినటు ॥౧॥

రంగేశుడు సద్గంగాజనకుడు సంగీతసంప్రదాయకుడు ॥౨॥

గోపీజన మనోరథమొసంగలేకనే గేలియుజేసేవాడు ॥౩॥

సారాసారుడు సనకసనందనసన్మునిసేవ్యుడు సకలాధారుడు ॥౪॥

వనితల సదా సొక్కజేయుచును మ్రొక్కజేసే
పరమాత్ముడదియుగాక యశోదతనయుడనుచు
ముదంబునను ముద్దుబెట్ట నవ్వుచుండు హరి ॥౫॥

పరమభక్తవత్సలుడు సుగుణపారావారుండాజన్మ మనగుడి
కలిబాధలదీర్చువాడనుచునే హృదంబుజమునజూచుచుండగ హరి ॥౬॥

హరేరామచంద్ర రఘుకులేశ మృదుసుభాష శేషశయన
పరనారి సోదరాజవిరాజ తురగరాజరాజనుత నిరామయాపఘన
సరసీరుహదలాక్షయనుచు వేడుకొన్న నన్ను తా బ్రోవకను ॥౭॥

శ్రీవేంకటేశ సుప్రకాశ సర్వోన్నత సజ్జన మానసనికేతన
కనకాంబరధరలసన్మకరకుండల విరాజిత హరేయనుచు నే
పొగడగా త్యాగరాజగేయుడు మానవేంద్రుడైన రామచంద్రుడు ॥౮॥

సద్భక్తుల నడతలిట్లనెనే అమరికగా నా పూజగొనెనే
అలుగవద్దననే
విముఖులతో జేరబోకుమనెనే
వెతగలిగిన తాళుకొమ్మననే
దమశమాది సుఖదాయకుడగు శ్రీత్యాగరాజనుతుడు చెంతరాకనే ॥౯॥

0 comments:

Popular Posts