Pages

सामजवरगमन

Thursday, 25 August 2011

साहित्यम् - त्यागराजसामजवरगमन ।
साधु हृत्सारसाब्जपाल कालातीत विख्यात ॥

साम निगमज सुधामय गानविचक्षण
गुणशील दयालवाल
माम् पालय ॥१॥

वॆदशिरॊ मातृज सप्तस्वर नादाचलदीप
स्वीकृत यादवकुल मुरलीवादन विनॊद
मॊहनकर
त्यागराज वन्दनीय ॥२॥

0 comments:

Popular Posts