Pages

అదనుదలంచి

Sunday, 19 July 2009

సాహిత్యం - మారవి వెంకయ్య కవి


అదనుదలంచి కూర్చి ప్రజ
నాదరమొప్ప విభండు కోరినన్ గదసి పదార్థమిత్తు, రటు
కానక వేగమె కొట్టి తెండనన్ మొదటికిమోసమౌఁ, బొదుగు
మూలము గోసినఁ బాలుగల్గునే పిదికినగాక భూమిఁ భశు
బృందము నెవ్వరికైన, భాస్కరా

A king can get his taxes and respect only with affection towards his subjects, not by force; one can get milk from a cow only by milking it gently, not by cutting the udders open

0 comments:

Popular Posts