Pages

ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನಹಾರದಂತಿರಬೇಕು

Thursday, 25 March 2010

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಬಸವಣ್ಣ


ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನಹಾರದಂತಿರಬೇಕು
ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ॥೧॥

ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು
ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನಬೇಕು ॥೨॥

ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ
ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ ॥೩॥


(ಈ ವಚನವನ್ನು ಬಸವರಾಜ ರಾಜಗುರುಗಳ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ)

0 comments:

Popular Posts