Pages

ನಾನು ಕೋಳೀಕೇ ರಂಗಾ

Thursday, 11 March 2010

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಮ್


ನಾನು ಕೋಳೀಕೇ ರಂಗಾ
ಕೋನೂ ಳೀನೂ ಕೇನೂ ರಾನೂ ಸೊನ್ನೆ ಗಾ
ಕಾಕೋತ್ವ ಳೀ ಕಾಕೇತ್ವ ರಾ ಮತ್ ಸೊನ್ನೆ ಗಾ
ಇದನ್ ಹಾಡಕ್ ಬರ್ದೇ ಬಾಯ್ ಬಿಡೋನು ...
ಬೆಪ್ನನ್ಮಗಾ ...
ನಮ್ಮ ತಿಪ್ಪಳ್ಳಿ ಬೋರನ್ ಅಣ್ಣನ್ ತಮ್ಮನ್ ದೊಡ್ಮಗಾ

ನಾವುಟ್ಟಿದ್ ದಡ್ರಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದದ್ ಬ್ಯಾಡ್ರಳ್ಳಿ
ಮದುವೆ ಮಾರ್ನಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳ್ ಹಾರ್ನಳ್ಳಿ
ನಮ್ ಶ್ಯಾನುಭೋಗಯ್ಯ ಅಲ್ದೆ ಶೇಕ್ದಾರಪ್ಪಾ
ಇವರೆಲ್ಲಾ ಕಂಡವ್ರೆ ನನ್ನಾ

ಹೆಂಡ್ರನ್ನು ಮಕ್ಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಹಟ್ಟಿ ಅವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಬಂದಿವ್ನಿ ನಾ
ನಿಮ್ಮುಂದೆ ನಿಂತಿವ್ನಿ ನಾ, ನಮ್ಮಳ್ಳಿ ಕಿಲಾಡಿ ಉಂಜಾ

ಎತ್ತಿಲ್ದ್ ಬಂಡಿಗ್ಳೂರೂ, ಎಣ್ಣಿಲ್ದ್ ದೀಪಗ್ಳೂರೂ, ತುಂಬಿದ್ ಮೈಸೂರಿಗ್ ಬಂದೇ
ದೊಡ್ ಚೌಕಟ್ ಮುಂದೆ, ದೊಡ್ ಗಾಡಿ ಯರಡ್ ಹಿಂದೇ, ಕಟಂಗಡೀಲ್ ಬುತ್ತೀ ತಿಂದಿದ್ದೇ
ಅಲ್ ಕುದ್ರೇಮೇಲ್ ಕುಂತಿದ್ದೇ

ಒಬ್ ಸಾಬ್ರಯ್ಯ ಎದುರಿಗ್ ಬಂದ್
ಮೀಸೇಮೇಲ್ ಆಕ್ತಾನ್ ತನ್ ಕೈಯ್ಯಾ
ಏಳ್ತಾನಣ್ಣಾ, ಗದರಸ್ತಲೀ ಬೆದರಸ್ತಲೀ,
ಏಯ್ ಯಾರೋ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಾ

ಹಾಹಾಹಾಹಾ ನಾನು ಕೋಳೀಕೆ ರಂಗಾ

ಈ ಹಾಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ


The above song is a spoof of "Constantinople"

1 comments:

Rafiki said...

Thank you for all these lyrics. Amazing.

Popular Posts