Pages

नट मल्हार - लागी लागी तेरो नैन

Wednesday, 20 April 2016

रचना - नियामत ख़ान 'सदारंग'
राग - नट मल्हार
ताल - विलंबित तीनताल


स्थायी
लागी लागी तेरो नैन,
बान मेरो खेले जा पर ॥

अंतरा
एक घड़ी एक दिन,
हो रहे ‘सदारंग’ ना ए घर ॥

0 comments:

Popular Posts