Pages

गुरु बिन ज्ञान ना पावे

Monday, 16 September 2013

राग - मारवा
ताल - द्रुत तीनताल


स्थायी
गुरु बिन ज्ञान ना पावे
मन मूरख काहे सोच सोच पछतावे ॥

अंतरा
सदगूरु की संगत कर रे
सब गुनयन में गुनी कहावे ॥

लिपिबद्ध स्वर
X 0
ध̣सा सा ध̣सा ऩी रे
गु रु बि S
ऩी S ध̣ S ध̣ S ध̣ ऩीरे रे S ऩीध̣ सा सा ऩीध̣ ऩी ऩी
ज्ञा S S S S ना S पा S वे मू S
ध̣ S ऩी ध̣ ऩीध̣ रे रे म́ म́ग रे गम́ म́
S का S हे S सो S S S सो S S
S म́ध म́ग रे म́ध म́ग रेसा ऩीध̣ साऩी रे
S ता S S S S S S वे S
म́ सां S सां
गु S रु
सां S सां S सां सां सां नीध रेंनी रें S रें रें रे S S
की S सं S रे S S S S S
ऩीरे नीध̣ S S ध̣ ऩी रे म́ S S म́ S S
S S S S गु नि में S S गु नी S S
म́ध म́ग रे म́ध म́ग रेसा ऩीध̣ साऩी रे S सा
हा S S S S S S S वे S S

Audio links : Bhimsen Joshi

0 comments:

Popular Posts