Pages

तोडि - लंगर कांकरिया जी ना मारो

Friday, 7 June 2013

राग - तोडि
ताल - द्रुत तीनताल


स्थायी
लंगर कांकरिया जी ना मारो मो पे
अंगवा लग जावे ॥

अंतरा
सुन पावे मोरी सास ननदिया
दौड़ी दौड़ी चला आवे ॥

लिपिबद्ध स्वर
X 0
म́ म́
लं
S म́ S रे रे सा सा
कां S रि या S जी ना मा S रो S S मो S पे
सा रे S म́ म́ म́ रे रे
अं वा S S S जा S S वे S
म́ म́ S म́ सां S सां सां नी रें सां सां
सु S वे S मो री सा S दि या S
सांरें गं रें सां S सां नी सां नी S नी
दौ S ड़ी दौ S ड़ी S S वे S

0 comments:

Popular Posts