Pages

ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಕರುಣಾಕರ

Friday, 20 March 2009

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಮಹೀಪತಿದಾಸ


ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸೋ ಕರುಣಾಕರ ।
ಪನ್ನಗಶಯನ ಗದಾಧರ ॥

ದೇವಕಿನಂದನ ಹರಿಮಧುಸೂದನ ।
ಅಸುರಾಂತಕ ಮುರಳೀಧರ ।
ಬಿಸರುಹನಾಭ ಸರ್ವೇಶನೆ ಮುನಿ-
-ಮಾನಸಸಂಚಾರ ಮಾಧವ ॥೧॥

ಪರಮಪುರುಷ ಉರಗಾಶನವಾಹನ ।
ಕರುಣಾರ್ಣವ ವಡವಾನಲ ।
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಗಿರಿಜಾವಲ್ಲಭನುತ ।
ವರಸುಜನಾವಳಿಪಾಲನ ॥೨॥

ಕಾವನಪಿತ ಮುಚಕುಂದವರದ ರಾ-
-ಜೀವನಯನ ನಾರಯಣ ।
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನ ಗುರುಮಹೀಪತಿ ।
ಜೀವನಸಖ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ॥೩॥

0 comments:

Popular Posts