Pages

ಇನ್ನೂ ದಯೆ ಬಾರದೇ

Tuesday, 1 March 2016

ಸಾಹಿತ್ಯ-ಪುರಂದರದಾಸ


ಇನ್ನೂ ದಯೆ ಬಾರದೇ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ।
ಪನ್ನಗಶಯನ ಶ್ರೀಪರಮಪುರುಷ ಹರಿಯೇ ॥

ನಾನಾದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ
ನಾನಾಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಿದು ಪುಟ್ಟಿ ।
ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ನರಕದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು
ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ॥೧॥

ಮನೋವ ಕಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ
ದಾನವಾಂತಕ ನಿನಗೆ ದಾನವಿತ್ತೆ ।
ಏನು ಮಾಡಿದರೇನು ಪ್ರಾಣ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ
ಶ್ರೀನಾಥ ಪುರಂದರವಿಠಲನ ದಾಸನ ಮೇಲೆ ॥೨॥

0 comments:

Popular Posts